Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

m = -6 hoặc m = 2 m =

m = -6 hoặc m = 2 m =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn