Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một trong những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là  

Một trong những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một trong những nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhiệm vụ chính của Liên hợp quốc là:

- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

- Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc.  

- Thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hóa, xã hội và nhân đạo.

Chọn: D

Ý kiến của bạn