Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nguyên nhân chính hình thành các trung tâm mưa ít, mưa nhiều

Nguyên nhân chính hình thành các trung tâm mưa ít, mưa nhiều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nguyên nhân chính hình thành các trung tâm mưa ít, mưa nhiều ở nước ta là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn