Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thành phần kinh tế nào ở nước ta giữ vai trò chủ đạo trong n

Thành phần kinh tế nào ở nước ta giữ vai trò chủ đạo trong n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thành phần kinh tế nào ở nước ta giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn