Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhà Hán đã có hành động gì sau khi chiếm được Giao Chỉ và Cửu Chân?

Nhà Hán đã có hành động gì sau khi chiếm được Giao Chỉ và Cửu Chân?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhà Hán đã có hành động gì sau khi chiếm được Giao Chỉ và Cửu Chân?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau khi chiếm được Giao Chỉ và Cửu Chân, quân Hán đánh xuống phía nam chiếm cả đất của người Chăm cổ, sáp nhập vào Nhật Bản, đặt ra huyện Tượng Lâm.

Chọn: A

Ý kiến của bạn