Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Nhúng 1 thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian khối lượng dung dịch giảm 08 gam so với khối

Nhúng 1 thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian khối lượng dung dịch giảm 08 gam so với khối

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Nhúng 1 thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, khối lượng dung dịch giảm 0,8 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Khối lượng Fe đã phản ứng là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Fe + CuSO4 → FeSO4+ Cu

x                                    x mol

Đặt nFe pứ = x mol

Khối lượng dung dịch giảm 0,8 gam so với dung dịch ban đầu

→ Khối lượng chất rắn tăng 0,8 gam → mchất rắn tăng = mCu - mFe = 64x - 56x = 0,8 gam → x = 0,1 mol

→ mFe pứ = 56x = 5,6 gam

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn