Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Ở một loài thực vật alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng alen B quy

Ở một loài thực vật alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng alen B quy

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng, alen B quy định quả chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chín muộn. Cho cây quả đỏ, chín sớm giao phấn với cây quả vàng chín muộn (P), thu được F1 có 4000 cây gồm 4 loại kiểu hình trong đó có 1160 cây quả đỏ chín sớm. biết rằng không xảy ra đột biến, theo lý thuyết ở F1có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng ?

I. Tỷ lệ cây quả đỏ, chín muộn nhỏ hơn tỉ lệ cây quả đỏ, chín sớm.

II. Tỷ lệ cây quả vàng, chín sớm là 46%.

III. Cây quả vàng, chín muộn có số lượng thấp nhất.

IV. Tần số hoán vị gen là 40%.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đời sau có 4 loại kiểu hình → cây quả đỏ, chín sớm dị hợp 2 cặp gen.

Cây quả đỏ chín sớm × quả vàng chín muộn → quả đỏ chín sớm : (frac{{1160}}{{4000}} = 0,29) (Aa, Bb)

Cây quả đỏ chín sớm cho giao tử AB = 0,29( = frac{{1 - f}}{2}) → là giao tử liên kết, tần số HVG : 0,42

P : (frac{{AB}}{{ab}} times frac{{ab}}{{ab}};f = 0,42 to left( {0,29AB:0,29ab:0,21aB:0,12Ab} right) times ab)

Xét các phát biểu :

I đúng, tỷ lệ quả đỏ chín muộn là 0,26

II sai, tỷ lệ vàng chín sớm là 21%

III sai, tỷ lệ vàng chín muộn là 29%> 21%

IV sai

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn