Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Ở mộtloài động vật, khi cho giao phối hai dòng thân đen với

 Ở mộtloài động vật, khi cho giao phối hai dòng thân đen với

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Ở mộtloài động vật, khi cho giao phối hai dòng thân đen với thân xám thu được F1. Cho F1 giao phối với nhau được F2 có tỉ lệ:- Ở giới đực: 3 con thân đen : 1 con thân xám.- Ở giới cái : 3 con thân xám : 1 con thân đen.Biết A qui định thân đen, a qui định thân xám. Trong các nhận định sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Tính trạng màu lông do gen nằm trên NST giới tính quy định.

(2) Sự biểu hiện của màu lông do điều kiện môi trường chi phối.

(3)Màu sắc lông do gen nằm trên NST thường quy định nhưng bị ảnh hưởng bởi giới tính

.(4)Nếu đem các con cái thân xám F2 lai phân tích thì tỉ lệ kiểu hình ở Fa sẽ là 1 đen : 5 xám.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng dẫn giải:

(1) sai : Tỉ lệ phân li kiểu hình ở hai giới là như nhau.

(2) sai : Vì không đủ điều kiện để khẳng định kiểu hình do điều kiện MT.

(3) Đúng : Tỉ lệ kiểu hình ở F2 cho thấy màu sắc thân bị chi phối bởi giới tính, sự biểu hiện của đực khác cái.

(4) Đúng:- Sơ đồ lai: Pt/c: thân đen x  thân xám: AA x aa F1: Aa : Aa

F2: 1AA : 2Aa : aa

đực: 3 đen : 1 xám → [giới đực: Đen (AA, Aa), Xám (aa)]

cái: 1 đen : 3 xám → [giới cái: Đen (AA) Xám (Aa, aa)]

Các con cái xám F2 có [2Aa: 1 aa] lai phân tích x đực aa.

(1A:2a)a => 1Aa:2aa vậy con đực màu đen là 1/3 x 1/2 =1/6

Mà Aa thì có chứa một nửa (tức 1/6) là đực, 1/6 là cái. Ở giới đực Aa biểu hiện màu đen. Vậy đen = 1/6. Lấy 1 – 1/6 = 5/6 (Xám). Vậy Đen : Xám = 1: 5.

đáp án  C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn