Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

<p class="BodyText2">Biết mỗi gen quy định một tính trạng, a

<p class=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, diễn biển của NST trong quá trình giảm phân ở hai giới như nhau. Cho phép lai P:  frac{AB}{ab} Dd  x  frac{AB}{ab}  Dd , ở F1 người ta thu đươc kiểu hình mang 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 47,22%. Theo lý thuyết, ti lệ kiểu gen thuần chủng trong số các cá thể có kiểu hình mang 3 tính trạng trội ở F1 là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Tỷ lệ kiểu hình trội A-B- là: 47,22% : 0,75 = 62,96%

Vậy tỷ lệ kiểu hình lặn  là 62,96% - 50 % = 12,96%

Do đó ab =  =  0,36 = 36% > 25% nên là giao tử liên kết  => AB = ab = 36%

Tỷ lệ kiểu gen thuần chủng 3 tính trạng trội:

0,36  x  0,36  x  0,25  = 3,24%

Tỷ lệ cá thể có kiểu hình trội 3 tính trạng thuần chủng trên tổng số cá thể trội 3 tính trạng

3,24% : 47,22 % = 

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn