Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

So sánh P với 5.

So sánh P với 5.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

So sánh P với 5.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Lập hiệu P – 5 =   - 5 =  = > 0 với ∀x > 0, x ≠ 1.

Suy ra P > 5.

 

Ý kiến của bạn