Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Sự phát triển nông nghiệp ở Đàng Trong dẫn đến sự hình thành

Sự phát triển nông nghiệp ở Đàng Trong dẫn đến sự hình thành

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Sự phát triển nông nghiệp ở Đàng Trong dẫn đến sự hình thành


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sự phát triển nông nghiệp Đàng Trong đã dẫn đến hình thành một tầng lớp địa chủ lớn, chiếm đoạt nhiều tuộng đất.

Chọn: A

Ý kiến của bạn