Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tại sao nhà Đường lại cho sửa sang lại các đường giao thông thủy bộ từ Trung Quốc sang Tống Bình và

Tại sao nhà Đường lại cho sửa sang lại các đường giao thông thủy bộ từ Trung Quốc sang Tống Bình và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tại sao nhà Đường lại cho sửa sang lại các đường giao thông thủy, bộ từ Trung Quốc sang Tống Bình và từ Tống Bình tới các quận, huyện?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhà Đường đã thực hiện sửa sang lại các đường giao thông thủy, bộ từ Trung Quốc sang Tống Bình và từ Tống Bình tới các quận, huyện. Mục đích của chính sách này là:

- Thuận tiện cho công cuộc vơ vét và bóc lột tài nguyên thiên nhiên của đất nước và nhân dân ta.

- Đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân chống lại ách thống trị của nhà Đường.

Chọn: C

Ý kiến của bạn