Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3</su

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thực hiện các thí nghiệm sau:

(a) Nhiệt phân AgNO3.                                        

(b) Nung FeS2 trong không khí.

(c) Điện phân dung dịch KCl.                              

(d) Điện phân dung dịch CuSO4.

(e) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.                       

(g) Cho Zn vào dung dịch FeCl3 (dư).

(h) Nung Ag2S trong không khí.                           

(i) Cho Ba vào dung dịch CuSO4 (dư).

Số thí nghiệm thu được kim loại sau khi các phản ứng kết thúc là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

a) AgNO→ Ag + NO+ 12O2b)4FeS+ 11O→ 2Fe2O+ 8SO2c) 2H2O + 2KCl → Cl2 + H2 +  2KOHd) 2CuSO4 + 2H2O →2Cu + 2H2SO4 + O2

e) Fe + CuSO→ Cu + FeSO4g) Zn + FeCl→  ZnCl+ FeCl2 h) Ag2S+O2 →  2Ag + SO2

i) Ba+CuSO4+2H2O → BaSO4+Cu(OH)2+H2

=> Các phản ứng a, d, e, h

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn