Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thủy phân 44 gam hỗn hợp 2 este cùng công thức phân tử C

Thủy phân 44 gam hỗn hợp 2 este cùng công thức phân tử C<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thủy phân 44 gam hỗn hợp 2 este cùng công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch KOH dư. Chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp ancol Y và chất rắn khan Z. Đun nóng Y với H2SO4 đặc ở 1400C, thu được 14,3 gam hỗn hợp các ete. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối trong Z là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

, neste = nancol = 0,5 mol = nKOH

2ROH -> ROR + H2O

=> nH2O = ½ nancol = 0,25 mol

Bảo toàn khối lượng :

,mancol = mete + mH2O

,meste + mKOH = mmuối + mancol

=> mmuối = 53,2g

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn