Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tiến hành điện phân V lít dung dịch NaCl 1M và CuSO4</s

Tiến hành điện phân V lít dung dịch NaCl 1M và CuSO4</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tiến hành điện phân V lít dung dịch NaCl 1M và CuSO4 1,8M bằng điện cực trơ tới khi nước bắt đầu điện phân ở cả hai cực thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Dung dịch sau phản ứng hòa tan tối đa 8,84 gam Al2O3. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì khi bắt đầu xuất hiện khí cả 2 điện cực thì ngừng điện phân

=> chưa điện phân nước ở Catot

Catot :

Cu2+ + 2e -> Cu

Anot :

2Cl- -> Cl2 + 2e

2H2O -> 4H+ + O2 + 4e

Sau đó :

Al2O3 + 6H+ -> 2Al3+ + 3H2O

=> nH+ = 6nAl2O3 = 0,52 mol

bảo toàn e : 2nCu2+ = nCl- + nH+

=> V = 0,2 lit

mdd giảm = mCu + mO2 + mCl2 = 34,3g

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn