Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tìm m để phương trình 2x2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0

Tìm m để phương trình 2x2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm m để phương trình 2x2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0 có hai nghiệm thỏa mãn 3x1 – 4x2 = 11.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

2x2 + (2m – 1)x + m – 1 = 0

∆ = (2m – 1)2 – 8(m – 1)  = 4m2 – 4m + 1 – 8m + 8 = 4m2 – 12m + 9 = (2m – 3)2   ≥ 0 với mọi m

Vậy phương trình có hai nghiệm là x1;2 = =

=> x1 = ; x2 = 1 – m hoặc x1 = 1 – m; x2 = - .

Trường hợp 1: 3x1 – 4x2 = 11 ⇔ 3(- ) – 4(1 – m) = 11 ⇔ m = .

Trường hợp 2: 3x1 – 4x2 = 11 ⇔ 3(1 – m) – 4(- ) = 11 ⇔ m = -2.

Ý kiến của bạn