Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Tính giá trị của A nếu x = 

Tính giá trị của A nếu x = 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính giá trị của A nếu x = frac{2}{3} và y = frac{18}{4+sqrt{7}}


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

y =   = (√7 – 1)2

Kết quả A =

Ý kiến của bạn