Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các  phát  biểu  dưới  đây, phát  biểu  nào  đúng ? C

Trong các  phát  biểu  dưới  đây, phát  biểu  nào  đúng ? C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các  phát  biểu  dưới  đây, phát  biểu  nào  đúng ?

Chuyển động cơ là: 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chuyển động cơ là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn