Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Xét tất cả các ancol no đơn chức mạch hở có số C <5. Số ancol khi oxi hóa bởi CuO tạo thành anđehit

Xét tất cả các ancol no đơn chức mạch hở có số C <5. Số ancol khi oxi hóa bởi CuO tạo thành anđehit

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét tất cả các ancol no, đơn chức, mạch hở có số C <5. Số ancol khi oxi hóa bởi CuO tạo thành anđehit và xeton lần lượt là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

các ancol no, đơn chức, mạch hở có số C <5 gồm:

CH3OH (1)

CH3CH2OH (2)

CH3CH2CH2OH (3)

CH3CH(OH)CH3 (4)

CH3CH2CH2CH2OH (5)

CH3CH(OH)CH2CH3 (6)

(CH3)3-C-OH (7)

Các ancol khi oxi hóa bởi CuO tạo thành anđehit là các ancol bậc 1, gồm chất (1), (2), (3), (5) (tức là gồm 4 chất).

Các ancol khi oxi hóa bởi CuO tạo thành xeton là các ancol bậc 2, gồm các chất (4), (6) (tức là gồm 2 chất)

Ancol bậc 3 (chất (7) không bị oxi hóa bởi CuO)

Đáp án A

Ý kiến của bạn