Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

y = √2 - x √3

y = √2 - x √3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

y = √2 - x √3


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

y= √2 - x √3 là hàm số bậc nhất với a = - √3, b = √2

Ý kiến của bạn