Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1) a =1 2a) (x;y)=(1;1) 2b) m > -1

1) a =1 2a) (x;y)=(1;1) 2b) m > -1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn