Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1) A=7/33 3) x=16 1) A

1) A=7/33 3) x=16 1) A

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn