Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1. A=căn3 2. (x;y)=(2;1) 3. x=2;x=-3

1. A=căn3 2. (x;y)=(2;1) 3. x=2;x=-3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn