Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

 (1 điểm) Vẽ đồ thị của hàm số y = -2x2.

 (1 điểm) Vẽ đồ thị của hàm số y = -2x<sup>2</sup>.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 (1 điểm) Vẽ đồ thị của hàm số y = -2x2.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Ý kiến của bạn