Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1) (x;y)=(2;1) 2b) m=2 hoặc m=-2

1) (x;y)=(2;1) 2b) m=2 hoặc m=-2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn