Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1a) x=1;x=6 1b) x=căn2; x=-căn2 2) (x;y) = (1;-2)

1a) x=1;x=6 1b) x=căn2; x=-căn2 2) (x;y) = (1;-2)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn