Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

1b) m<-5/4 2) (x;y)=(1;2)

1b) m<-5/4 2) (x;y)=(1;2)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn