Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a) x=1 b) (x;y) = (-2;-5/2)

a) x=1 b) (x;y) = (-2;-5/2)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn