Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a) x=7 b) x=1;x=-5/3 c) x=1, x=-1

a) x=7 b) x=1;x=-5/3 c) x=1, x=-1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn