Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các cao nguyên ở Tây Nguyên lần lượt từ bắc xuống nam là

Các cao nguyên ở Tây Nguyên lần lượt từ bắc xuống nam là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các cao nguyên ở Tây Nguyên lần lượt từ bắc xuống nam là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn