Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ý nào không đúng về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, ở n

Ý nào không đúng về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, ở n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ý nào không đúng về chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, ở nước ta đã hình thành:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ở nước ta hiện nay đã hình thành các vùng động lực phát triển kinh tế, vùng chuyên canh và các khu công nghiệp tập trung, khu chế xuất có quy mô lớn (sgk trang 85) => đáp án D không đúng

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn