Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm nào không đúng:

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm nào không đúng:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm nào không đúng:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn