Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài nổ ra vào khoảng 30 năm giữa thế kỉ XVIII phản ánh quy luậ

Các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài nổ ra vào khoảng 30 năm giữa thế kỉ XVIII phản ánh quy luậ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Các cuộc khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài nổ ra vào khoảng 30 năm giữa thế kỉ XVIII phản ánh quy luật gì?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Quy luật chung nhất trong suốt chiều dài lịch sử nước ta từ thế kỉ X đến XVIII, cứ cuối mỗi triều đại lại lâm vào khủng hoảng do vua, quan ăn chơi sa đọa, làm cho đời sống nhân dân cực khổ. Từ đó, mâu thuẫn giữa nhân dân với chính quyền phong kiến ngày càng gắt hơn (là nguyên nhân sâu xa làm bùng nổ các phong trào đấu tranh của nông dân). Suy ngược lại, các cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra cũng là minh chứng cho sự khủng hoảng của chính quyền đang cai trị.

=> Như vậy, các cuộc khởi nghĩa của nông dân Đảng Ngoài nổ ra vào khoảng 30 năm giữa thế kỉ XVIII minh chứng cho quy luật: Sự khủng hoảng của cuối mỗi triều đại phong kiến.

Chọn: B

Ý kiến của bạn