Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

căn dx - 1x - 3

căn dx - 1x - 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(sqrt {dfrac{{x - 1}}{{x - 3}}} )


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có

b) (sqrt {frac{{x - 1}}{{x - 3}}} )có nghĩa khi (left{ begin{array}{l}frac{{x - 1}}{{x - 3}} ge 0,,,left( 1 right)x - 3 ne 0end{array} right.)

Giải (1) (frac{{x - 1}}{{x - 3}} ge 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}left{ begin{array}{l}x - 1 ge 0x - 3 > 0end{array} right.left{ begin{array}{l}x - 1 le 0x - 3 3end{array} right.left{ begin{array}{l}x le 1x 3x le 1end{array} right.)

Kết hợp với (x - 3 ne 0 Rightarrow left[ begin{array}{l}x > 3x le 1end{array} right.)

Ý kiến của bạn