Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Câu 16: Khi cho chuột lông xám nâu giao phối với chuột lông

Câu 16: Khi cho chuột lông xám nâu giao phối với chuột lông

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Câu 16: Khi cho chuột lông xám nâu giao phối với chuột lông trắng (kiểu gen đồng hợp lặn) được 48 con lông xám nâu, 99 con lông trắng và 51 con lông đen. Cho chuột lông đen và lông trắng đều thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn chuột lông xám. Cho chuột F1 tiếp tục giao phối với nhau thì sự phân li kiểu hình ở F2 như thế nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

P : xám x trắng(đồng hợp lặn) F1: 48 nâu (1) :99 trắng (2) : 51 đen(1)

Phép lai phân tích tạo ra 4 tổ hợp giao tử →Xám P cho 4 loại giao tử → xám dị hợp 2 cặp gen.

Quy ước : Trắng : aabb, A-bb; đen: aaB-, xám: A-B-

P(t/c): đen x trắng →xám

aaBB xAAbb → F1: AaBb x AaBb

→F2 : 9 A-B; 3 aaB- :3A-bb: 1aabb

Tỉ lệ kiểu hình : 9 xám : 3 đen : 4 trắng 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn