Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện những chính sách nào để bóc lột nhân dân ta?

Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện những chính sách nào để bóc lột nhân dân ta?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện những chính sách nào để bóc lột nhân dân ta?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chính quyền đô hộ phương Bắc đã thực hiện chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề. Chúng còn cướp ruộng đất, cưỡng bức nhân dân ta cày cấy, thực hiện chính sách lập đồn điền, nắm độc quyền về muối và sắt.

Chọn: A

Ý kiến của bạn