Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho 200 ml dung dịch Ca(OH)2 3M vào 500 ml dung dịch KHCO3 1M thu được m gam kết tủa. Giá tri của m

Cho 200 ml dung dịch Ca(OH)2 3M vào 500 ml dung dịch KHCO3 1M thu được m gam kết tủa. Giá tri của m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 200 ml dung dịch Ca(OH)2 3M vào 500 ml dung dịch KHCO3 1M, thu được m gam kết tủa. Giá tri của m là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

nCa(OH)2 = 0,2.3 = 0,6 (mol) => nOH- = 2nCa(OH)2 = 1,2 (mol)

nKHCO3 = 0,5 (mol)

PTHH: OH- + HCO3- → CO32- + H2O

              0,5  ← 0,5    → 0,5                (mol)

             Ca2+ + CO32- → CaCO3

                          0,5   → 0,5 (mol)      

=> mCaCO3↓= 0,5.100 = 50 (g) (Tính theo CO32-, còn Ca2+ dư)

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn