Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NG

Cho bảng số liệu GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NG

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA CẢ NƯỚC, ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2005     

(Đơn vị : Tỉ đồng)

Từ bảng số liệu, biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của cả nước, Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng kĩ năng nhận diện biểu đồ:

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu bán kính khác nhau

==> biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của cả nước, Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ là biểu đồ tròn bán kính khác nhau

Ý kiến của bạn