Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

So với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện

So với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

So với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay, tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của nước ta diễn ra


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo sgk trang 83, Tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn