Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nào sau đây là của miền Bắc và Đông Bắc Bắc  bộ nướ

Đặc điểm nào sau đây là của miền Bắc và Đông Bắc Bắc  bộ nướ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào sau đây là của miền Bắc và Đông Bắc Bắc  bộ nước ta:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn