Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu: KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT

Cho bảng số liệu: KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM PHÂN THEO PHƯƠNG TIỆN ĐẾN

(Đơn vị: nghìn lượt khách)

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)

Nhận xét nào sau đây không đúng về khách quốc tế đến Việt Nam theo phương tiện qua các năm?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Áp dụng công thức tính tốc độ tăng trưởng (lần) = giá trị năm sau / giá trị năm gốc

Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến nước ta bằng đường hàng không = 6271,2/4061,7 = 1,54 lần

Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến nước ta bằng đường thủy = 169,8/50,5 =3,36 lần

Tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến nước ta bằng đường bộ = 1502,6/937,6 =1,60

=> Khách quốc tến đến bằng đường bộ tăng nhanh hơn đường hàng không.

=> nhận xét D không đúng

=> đáp án D

Ý kiến của bạn