Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau: Một số chỉ tiêu về

Cho bảng số liệu sau: Một số chỉ tiêu về

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau:

Một số chỉ tiêu về sản xuất lương thực, thực phẩm bình quân đầu người ở Duyên hải Nam Trung Bộ, năm 2005.

Và  các nhận xét sau:

(1). Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bỉnh Định là ba tỉnh có số lượng đàn lợn lớn

(2). Đà Nẵng có sản lượng lương thực bình quân đầu người thấp nhất

 (3). Chỉ có tỉnh Quảng Nam có sản lượng thủy sản bình quân đầu người thấp hơn mức trung bình của cả nước

(4). Chỉ có Bình Thuận và Ninh Thuận là hai tỉnh có sản lượng thủy sản bình quân đầu người cao nhất.

Số nhận định sai là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tất cả các nhận định đều đúng vì:

(1). Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bỉnh Định là ba tỉnh có số lượng đàn lợn lớn nhất của Duyên Hải Nam Trung Bộ, đều trên 500 nghìn con

(2). Đà Nẵng có sản lượng lương thực bình quân đầu người thấp nhất chỉ 59.2 kg/người, thấp hơn tất cả các tỉnh khác trong vùng.

(3). Chỉ có tỉnh Quảng Nam có sản lượng thủy sản bình quân đầu người (36.4kg/ người) thấp hơn mức trung bình của cả nước (41.7kg/ người)

(4). Bình Thuận (133.2kg/ người) và Ninh Thuận (99.6kg/ người) là hai tỉnh có sản lượng thủy sản bình quân đầu người cao nhất, cao hơn tất cả các tỉnh khác trong vùng

Ý kiến của bạn