Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho bảng số liệu sau: <p style="text-align: right;">CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ GIAI Đ

Cho bảng số liệu sau: <p style=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau:

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 2000 - 2008 (Đơn vị:%)

Dựa vào bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây không đúng về cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Hoa Kì giai đoạn 2000 - 2008?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét thấy giá trị nhập khẩu của Hoa Kì luôn lớn hơn giá trị xuất khẩu => Hoa Kì là nước nhập siêu

=> nhận xét “ Hoa Kì là nước xuất siêu” là không đúng

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn