Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệu sau: TỐC ĐỘ TĂNG GDP CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN

Cho bảng số liệu sau: TỐC ĐỘ TĂNG GDP CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau:

TỐC ĐỘ TĂNG GDP CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2006 – 2010

Đơn vị: %

Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta giai đoạn 2006 – 2010?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn