Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là t

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số như nhau. Cho cơ thể mang 3 cặp gen dị hợp thuộc 2 cặp NST thường khác nhau tự thụ phấn, trong tổng số cá thể thu được ở F1, số cá thể có kiểu hình trội về một trong ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ 15,5625%. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng về mặt lý thuyết? 

(1) Tần số hoán vị gen là 20%.

(2) Số cá thể F1 có kiểu gen giống bố mẹ chiếm tỉ lệ 12,25%.

(3) Số cá thể F1mang kiểu gen đồng hợp chiếm tỉ lệ 7,25%.

(4) Số cá thể F1 có kiểu hình trội về ba tính trạng trên chiếm tỉ lệ 46,6875%.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn