Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho biểu đồ <p style="text-align: center;"><

Cho biểu đồ <p style=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho biểu đồ

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU LAO ĐỘNG TỪ 15 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG LÀM VIỆC PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂm (Đơn vị: %)

Nhận xét nào sau đây đúng với sự thay đổi cơ cấu lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc phân theo thành phần kinh tế của nước ta từ năm 2005 và 2015?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Qua biểu đồ, tỉ trọng lao động 15 tuổi trở lên của khu vực ngoài nhà nước luôn chiếm tỉ trọng cao nhất (86% - 2015)

=> Chọn đáp án B

Ý kiến của bạn