Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phát biểu sau đây nói về quá trình nhân đôi AND : 1

Cho các phát biểu sau đây nói về quá trình nhân đôi AND : 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phát biểu sau đây nói về quá trình nhân đôi AND :

1. Quá trình nhân đôi ADN diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn

2. Quá trình nhân đôi ADN bao giờ cũng diễn ra đồng thời với quá trình phiên mã

3. Trên cả 2 mạch khuôn, AND polimeraza đều di chuyển theo chiều 5' -3 để tổng hợp mạch mới theo chiều 3' -5'

4.Trong mỗi phân tử AND được tạo thành thì một mạch là mới được tổng hợp, còn mạch kia là của AND ban đầu

5. Các mạch mới đều được tổng hợp liên tục

 Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu không đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu không đúng là: 2,3,  5

2 sai. Quá trình nhân đôi và quá trình phiên mã là 2 quá trình riêng rẽ

5 sai. Trong 2 mạch mới, có 1 mạch tổng hợp liên tục, 1 mạch tổng hợp gián đoạn

3 sai vì ADN polimerase di chuyển theo chiêud 3'-5' để tổng hợp mạch mới theo chiều 5' -3'

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn