Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thông tin sau đây: (1) mARN sau phiễn mã được trực

Cho các thông tin sau đây: (1) mARN sau phiễn mã được trực

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thông tin sau đây:

(1) mARN sau phiễn mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp protein.

(2) Khi riboxom tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất.

(3) Nhờ một enzyme đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi polipetit vừa tổng hợp.

(4) mARN sau phiên mã được cắt bỏ intron, nối các exon lại với nhau thành mARN trưởng thành.

Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là: (2),(3)

Ý (1) là của phiên mã ở sinh vật nhân sơ

Ý (4) là của phiên mã ở sinh vật nhân thực

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn