Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho hai phương trình x( x - 2 ) = 3( x - 2 )  (1) và dx( x - 2 )x - 2 = 3( 2 ). Khẳng định nào sau đ

Cho hai phương trình x( x - 2 ) = 3( x - 2 )  (1) và dx( x - 2 )x - 2 = 3( 2 ). Khẳng định nào sau đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai phương trình (xleft( {x - 2} right) = 3left( {x - 2} right)) (1) và (dfrac{{xleft( {x - 2} right)}}{{x - 2}} = 3,,left( 2 right)). Khẳng định nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xét phương trình (1) ta có (xleft( {x - 2} right) = 3left( {x - 2} right) Leftrightarrow left( {x - 2} right)left( {x - 3} right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x - 2 = 0x - 3 = 0end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 2x = 3end{array} right. Rightarrow {S_1} = left{ {2;3} right}).

Xét phương trình (2) ta có:

ĐK: (x - 2 ne 0 Leftrightarrow x ne 2).

(dfrac{{xleft( {x - 2} right)}}{{x - 2}} = 3 Leftrightarrow dfrac{{xleft( {x - 2} right) - 3left( {x - 2} right)}}{{x - 2}} = 0 Leftrightarrow left( {x - 2} right)left( {x - 3} right) = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 2,,left( {ktm} right)x = 3,,left( {tm} right)end{array} right. Rightarrow {S_2} = left{ 3 right}).

Vì ({S_2} subset {S_1}) nên phương trình phương trình (1) là phương trình hệ quả của phương trình (2).

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn