Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho quần thể khởi đầu có cấu trúc di truyền như sau: P=0,4A

Cho quần thể khởi đầu có cấu trúc di truyền như sau: P=0,4A

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho quần thể khởi đầu có cấu trúc di truyền như sau:

P=0,4AABb:0,4AaBb:0,2aabb

Nhận định nào sau đây không đúng về quần thể trên


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sau 3 thế hệ tự thụ phấn tỷ lệ kiểu gen đồng hợp là:

0,4 x ( 1 – 1/8) + 0,4 x (1- 1/8)2 + 0,2 =  85,625%

Xét tỉ lệ giao tử của quần thể khởi đầu có

AB = 0,2 +0,1 = 0,3

Ab = 0,3

ab =  0.3

aB = 0.1

Sau 1 thế hệ ngẫu phối thì AA trong quần thể : AA= AABB + AABb+ AAbb = 0.3 x 0.3 x 2 + 0.3 x 0.3 x 2 = 36

Sau 1 thế hệ thì tỉ lệ BB trong quần thể là : BB = AABB + AaBB + aaBB = 0.3 x 0.3 + 0.1 x0.1 + 0.3 x 0.1 x 2 = 0.16

Tần số alen A  trong quần thể là 0,6 và B = 0.4

Tỉ lệ aabb trong quần thể là 0.3 x0.3 = 0.09 => B sai

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn